Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Tu smo za vas

Ponuda za članove sindikata


Posebna ponuda kredita za međufinanciranje kredita stambene štednje za članove Sindikata s kojima Štedionica ima potpisan Ugovor o suradnji
                 
 
Za kredite do 25.000 EUR/do 30.000 EUR za klijente sa statusom štediše:
  • kreditno sposoban Dužnik + kreditno sposoban Sudužnik ili Jamac + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 30% odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita)
  • kreditno sposoban Dužnik + depozit u visini 20% kontrolnog iznosa kredita + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 30% odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita)
  • kreditno sposoban Dužnik + depozit u visini 10% kontrolnog iznosa kredita + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 50% odnosno 30% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita) uz solemnizaciju Ugovora o kreditu.
 
Za kredite iznad 25.000 EUR/iznad 30.000 EUR za klijente sa statusom štediše:
  • kreditno sposoban Dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost prema kontrolnom iznosu kredita minimalno u odnosu 1,2:1 + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 30% odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita).
 
Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik ili jamac neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (HROK) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.