Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Ponuda za liječnike, stomatologe, veterinare i zdravstvene djelatnike,

Posebna ponuda kredita za međufinanciranje kredita stambene štednje za liječnike, stomatologe, veterinare i zdravstvene djelatnike zaposlene u RH

Instrumenti osiguranja za kredite do 20.000 EUR:
  • kreditno sposoban Dužnik + depozit u visini 20% iznosa kredita uz uvjet solemnizacije Ugovora o kreditu
  • kreditno sposoban Dužnik + kreditno sposoban Sudužnik ili Jamac. 
Instrumenti osiguranja za kredite iznad 20.000 EUR:
  • kreditno sposoban Dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost prema iznosu kredita minimalno u odnosu 1,2:1 + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 30%, odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita).
Liječnicima, stomatolozima, veterinarima i zdravstvenim djelatnicima zaposlenim u RH omogućuje se realizacija kredita u tarifi K101, uz najnižu kamatnu stopu na kredit za međufinanciranje koji se realizira bez vlastitih sredstava.

Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik ili jamac neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (HROK) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.
 
Liječnici, stomatolozi, veterinari i zdravstveni djelatnici zaposleni u RH stambeni kredit mogu realizirati i prema redovnim Uvjetima za dodjelu stambenih kredita.

Besplatni telefon: 0800 200 500