Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Police kao instrumenti osiguranja povrata kredita

Police kao instrumenti osiguranja kredita


Police životnog osiguranja
Obveza zaključivanja Police životnog osiguranja postoji samo za one kreditne predmete kod kojih je Polica životnog osiguranja propisana bonitetnim modelom prema kojem je kredit odobren. Štedionica prihvaća Police životnog osiguranja svih osiguravajućih društava koja posluju na području Republike Hrvatske. Police životnog osiguranja koje služe kao instrument osiguranja povrata kredita u načelu trebaju biti zaključene na razdoblje koje odgovara roku otplate kredita, trebaju se vinkulirati u korist Štedionice  i trebaju glasiti na iznos propisan bonitetnim modelom prema kojem je kredit odobren. Štedionica kao instrument osiguranja povrata kredita prihvaća kako Police osiguranja života sa štednom komponentom (mješovito osiguranje), tako i Police osiguranja za slučaj smrti (riziko police). Štedionica će prihvatiti i Police životnog osiguranja koje je zaključio sudužnik ili jamac u kreditu pod uvjetom da je riječ o bračnom partneru Korisnika kredita ili članu uže obitelji Korisnika kredita koji u kreditu sudjeluje s kreditnom sposobnošću i/ili za kojeg se izrađuju instrumenti naplate. Korisnici kredita dužni su redovito obnavljati police životnog osiguranja i dostavljati potvrde o plaćenoj premiji.
 
Police osiguranja života (mješovito osiguranje)
Police osiguranja života (mješovito osiguranje) pokrivaju rizik smrti osigurane osobe koja može nastupiti na bilo koji način (prirodno, bolest ili nezgoda) te doživljenje određenog ugovorenog roka (rok na koji je polica ugovorena). U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, korisniku police se isplaćuje osigurani iznos, a kada takva polica služi kao instrument osiguranja povrata kredita, što znači da je vinkulirana i založena u korist Štedionice, osigurani iznos se uplaćuje na račun kredita. Budući da ovakve police imaju štednu komponentu, u slučaju kad osigurana osoba doživi dogovoreni period osiguranja, osigurani iznos se isplaćuje osobi koja je navedena kao korisnik police. U slučaju prijevremene otplate kredita kod ovakvih polica u slučaju da je plaćen određeni broj godišnjih premija u skladu s Općim uvjetima poslovanja postoji mogućnost otkupa police (situacija u kojoj polica prestaje vrijediti te osiguratelj isplaćuje otkupnu vrijednost, odnosno samo dio prethodno uplaćenih sredstava u skladu s tablicama otkupne vrijednosti), odnosno kapitalizacije (smanjenje osiguranog iznosa prema tablici kapitaliziranih iznosa bez daljnjeg plaćanja premije osiguranja).
 
Police osiguranja za slučaj smrti (riziko)
Police osiguranja za slučaj smrti (riziko) pokrivaju rizik smrti koja nastupi na bilo koji način (prirodno, bolest ili nezgoda). U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, korisniku police se isplaćuje osigurani iznos, a kada takva polica služi kao instrument osiguranja povrata kredita, što znači da je vinkulirana u korist Štedionice, osigurani iznos se uplaćuje na račun kredita.. U slučajevima kada osigurana osoba doživi dogovoreno razdoblje osiguranja, nema isplate osigurane svote, budući da riziko police nemaju štednu komponentu. U slučaju prijevremene otplate kredita za police s jednokratnom uplatom premije postoji mogućnost povrata neiskorištenog dijela premije, a za police s godišnjom uplatom premije mogućnost raskida police.
 
Police osiguranja nekretnine
Obveza zaključivanja Police osiguranja nekretnine protiv nastupanja štetnog događaja postoji samo za one kreditne predmete kod kojih je bonitetnim modelom propisan upis založnog prava ili fiducijarnog prijenosa vlasništva na nekretnini koja nije zemljište. Štedionica prihvaća Police osiguranja nekretnine svih osiguravajućih društava koja posluju na području Republike Hrvatske. Police osiguranja nekretnine trebaju biti zaključene na razdoblje koje odgovara roku otplate kredita ili se trebaju obnavljati sve dok traje otplata kredita. Police osiguranja nekretnine trebaju se vinkulirati u korist Štedionice. Vinkulacija je ustupanje prava na isplatu svote osiguranja na Štedionicu u slučaju nastanka štete, odnosno osiguranog slučaja. Korisnici kredita dužni su redovito obnavljati police osiguranja i dostavljati potvrde o plaćenoj premiji.

Obavijest HANFE
S ciljem dodatnog informiranja upućujemo Vas na obavijest Hanfe (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) vezane uz ugovore o osiguranju imovine ili života koji se koriste kao instrument osiguranja uredne otplate kredita, a koju možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.hanfa.hr/potrosaci/vijesti-za-potrosace/ugovori-o-osiguranju-dani-kao-kolateral-za-kredit-treba-li-nastaviti-placati-premiju-i-nakon-otplate-kredita/.