Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

FINANCIJSKI RJEČNIK ZA POČETNIKE

Financijski rječnik

A
Anuitet
Način otplate kredita s unaprijed definiranim fiksnim iznosom otplate, međutim, omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se tako da se udio glavnice kako raste broj otplaćenih anuiteta povećava, a udio kamate se smanjuje.
Aktuar je osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerojatnoće nastanka bilo pozitivnih, bilo negativnih događaja koji utiču na buduće poslovanje ili događaje. Aktuar se koristi aktuarskom i finacijskom matematikom, teorijom vjerojatnoće i statistikom pri određivanju potencijalnih rizika po poduzeće, nastalih iz poslovnih i financijskih odluka poduzeća. Aktuari su veoma važni za poslovanje osiguravajućih kuća. U Hrvatskoj postoji Hrvatsko aktuarsko društvo.
B
Bitcoin
je digitalni novac, stvoren i čuvan elektronički. Bitcoin nije printan i nije kontroliran od strane bilo koga. Proizvode ga brojni ljudi pomoću računala u cijelom svijetu koristeći software koji rješava matematičke probleme. Bitcoin je prvi primjer ovakve valute nazvane kriptovaluta (cryptocurrency).
Bankoosiguranje predstavlja povezivanje banaka i osiguranja. Zbog dinamičnog razvoja osiguranja života kao instrumenta investiranja, u velikom broju razvijenih zemalja došlo je do smanjenja ulaganja u banke, što je za posljedicu imalo uvođenje novog vida prodaje osiguranja života preko banaka. Glavni koncept koji stoji iza bankoosiguranja je bolja iskorištenost raznih kanala prodaje i smanjenje troškova. Uslijed ponude najšireg mogućeg izvora financijskih proizvoda na jednom mjestu, banke i osiguranja nadaju se povećanju ukupne prodaje i maksimizaciji profita.
Bruto dobit. Dobit (profit) izračunana odbijanjem kupnji ili troškova proizvodnje od prihoda ostvarenog prodajom, s uskladenjima za povećanja ili smanjenja robe na zalihi (inventory), ali bez uzimanja u obzir drugih rashoda (expenses)
C
Cash-flow
Pokazatelj procjene financijskog položaja jednog poduzeća, najčešće se koristi kod procjene vrijednosti dionica i u pravilu sadrži sljedeće veličine: godišnje viškove odnosno manjkove + amortizacija (otpis), plus ili minus promjene dugoročnih rezerviranja + izvanredni odnosno neredoviti troškovi (izdaci) + izvanredni odnosno neredoviti prinosi (prihodi) + izdvajanje u rezerve (pričuve) potrošene rezerve (pričuve).
D
Devizni tečaj
Banke koje sudjeluju u trgovini devizama vrše međusobne obračune po tzv. srednjem tečaju. Kod naloga za kupovinu deviza od strane svojih komitenata banke im obračunavaju (viši) prodajni tečaj, a kod prodaje deviza bankama banke komitentima obračunavaju po (nižem) kupovnom tečaju.
U mjenjačkim poslovima na šalterima banke strana sredstva plaćanja (novčanice - efektiva) se mijenjaju ne po deviznom tečaju nego po tečaju za prodaju (devizne) efektive.
Državna poticajna sredstva (DPS) isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuje DPS. Visina DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznosi 1,8%, a najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši. Pod raspoloživom stambenom štednjom podrazumijeva se iznos stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine umanjena za iznose naknada koju naplaćuje Štedionica.
Dužnik ili korisnik kredita je osoba koja od vjerovnika (banka, stambena štedionica, kreditna unija, leasing društvo itd.) posuđuje određenu svotu novca te ju se obvezuje vratiti s pripisanom kamatom. Kada dužnik nema dovoljno kreditne sposobnosti ili ne udovoljava svim uvjetima banke, banka može zatražiti uključivanje sudužnika ili jamca u kredit.
Deflacija je zapravo suprotnost inflacije. To je općenit i konstantan pad cijena kroz duže vremensko razdoblje, kojeg obično uzrokuje manja potrošnja zbog nedostatka novca u gospodarstvu odnosno nedostatka ponude kredita i zaduživanja. Deflaciju možemo objasniti kroz jednostavan uzročno-posljedični niz: MANJE NOVCA NA RASPOLAGANJU => MANJA KUPNA MOČ => NIŽE CIJENE. Deflaciju (padanje cijena) može pokrenuti kakvo god smanjivanje državne, privatne ili pak kapitalske potrošnje.
E
Efektivna kamatna stopa ili EKS
je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane troškove kredita.
Euribor (euro interbank offered rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj reprezentativne banke međusobno daju u zajam neosigurana novčana sredstva. Takva prosječna stopa kasnije se koristi kao referentni pokazatelj cijene novca te se koristi i izvan međubankarskog tržišta. I hrvatske banke kod kreditiranja koriste euribor kao fiksnu osnovicu cijene novca, na koju dodaju profitnu maržu. Promjenom euribora mijenja se i kamatna stopa, pa je time rizik promjene kamatne stope prebačen sa banke na dužnika.
F
Financije
je riječ latinskog podrijetla koja je označavala plaćanje. U današnje vrijeme riječ financije označava cjelokupno poslovanje s novcem ili još šire, sve poslove i odnose koji su vezani uz upotrebu novca u bilo kojoj njegovoj funkciji. Danas se sve vrti oko financija…
Financijska pismenost Ekonomisti se slažu da je to osnovno znanje koje je ljudima potrebno kako bi uopće preživjeli u modernom društvu. Najjednostavnije rečeno, to je sposobnost korištenja znanja i vještina za učinkovito upravljanje financijama kako bi se postigla životna financijska sigurnost. Koliko god su Hrvati poznati po preživljavanju, istraživanje HNB-a i Hanfe iz 2016. pokazalo je kako mlađi od 19 godina u Hrvatskoj imaju najnižu financijsku pismenost od svih građana.
Fiskalna politika Dio ekonomske politike koji se odnosi na oporezivanje i javnu potrošnju. Opći godišnji državni proračun prilika je za objavljivanje odluka državne vlasti u vezi s porezima za sljedeću godinu.
Fiksna kamatna stopa je jedinstvena nepromjenjiva kamatna stopa za cjelokupno trajanje ugovora o kreditu.
G
Glavna knjiga Za sva zemljišta jedne katastarske općine vodi se jedna glavna knjiga. Glavna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka, a u jedan zemljišnoknjižni uložak upisuje se samo jedno zemljišnoknjižno tijelo. Zemljišnoknjižno tijelo može se sastojati od jedne ili više katastarskih čestica koje se nalaze u istoj katastarskoj općini. Zemljišnoknjižno tijelo pravna je cjelina čiji se sastav može promijeniti samo zemljišnoknjižnim otpisom ili pripisom katastarskih čestica. Zemljišnoknjižni uložak sadrži: posjedovnicu (popisni list, list A), vlastovnicu (vlasnički list, list B), i teretovnicu (teretni list, list C). Zatraži li to koji od suvlasnika za njegov će se idealni dio otvoriti poduložak kao sastavni dio uloška. Poduložak sadrži također posjedovnicu, vlastovnicu i teretovnicu.
Gotovinski depozit Izvanekonomski instrument obrane od neželjenih novčanih i kapitalnih utjecaja iz inozemstva (sličan je našem institutu obvezne rezerve. Prema tome propisu mogu se rezidenti obvezati da pri dobivanju kredita od strane inozemnih kreditora moraju beskamatno deponirati određeni postotak tog kredita kod središnje banke.
Gotovinski krediti su nenamjenski krediti koje banke odobravaju pojedincima za premoščivanje problema s likvidnošću. Kod takvih kredita  kao instrument osiguranja koriste se mjenice i administrativne zabrane na plaće.
H
Hipotekarni kredit je dugoročni kredit koje banke ili ostale financijske institucije odobravaju stanovništvu ili poduzećima, a specifični su po tome što se kao instrument osiguranja koristi hipoteka na nepokretnu imovinu u korist banke ili zajmodavca. Iako se u drugim zemljama hipotekarni krediti smatraju stambenima, kod nas to nije slučaj. Ovi krediti se smatraju nenamjenskim gotovisnkim kreditima te jo kod njih najčešče kamatna stopa niža nego kod ostalih nenamjenskih kredita, ali je ipak viša nego kod stambenih upravo zbog toga što mu nije definirana namjena. U HR, hipotekarni krediti se odobravaju u visini 50-70 posto od procijenje vrijednosti nepokretne imovine, što banci osigurava da u slučaju ne vraćanja kredita, može naplatiti svoje potraživanje prodajom nekretnine. Dospijeće kredita je najčešče od 1 do 15 godina.
I
Inflacija
je jedan od najvažnijih ekonomskih pojmova i predstavlja općenito povećanje cijena proizvoda i usluga unutar jednog gospodarskog područja (pojava rasta cijena). Inflacija je zapravo stopa po kojoj su se cijene proizvoda i usluga povećale u određenom vremenskom razdoblju. Zbog takve pojave se smanjuje kupovna moć stanovništva u državi. Upravo zbog inflacije novac ima svoju vremensku vrijednost (engl. time value of money). To jednostavno znači, da se zbog rasta cijena kroz vrijeme vrijednost novca smanjuje. Naime, uz inflaciju pojedinac više ne može sa istom količinom novca kupiti istu količinu proizvoda i usluga kao što je to mogao prije mjesec dana ili godinu dana. Npr. ako je stopa inflacije na godišnjem nivou 5 %, to znači da je proizvod koji je prije godinu dana koštao 100 kuna, danas košta 105 kuna (cijena + inflacija). Dakle, sa inflacijom je vrijednost svake kune u našem novčaniku manja.
Internet bankarstvo, ponekad zvan on-line bankarstvo, plod je PC bankarstva.Internet bankarstvo koristi Internet kao kanal distribucije po kojem se vrši bankarska aktivnosti, kao na primjer, prijenos sredstava, plaćanje računa, provjera stanja računa, plaćaju se stambeni krediti, te npr. vrši kupnja financijskih instrumenata. Kod internet bankarstva klijent pristupa svojom računu iz preglednika/softvera kroz koji se pokreće Internet bankarstvo program koji se nalazi na serveru banke, a ne na klijentovom računalu.. Da bi korisnik pristupio korištenju e-bankarstva on treba ugovoriti uslugu sa bankom. Banka naplaćuje naknade za otvaranje računa te klijentu daje na korištenje Token uređaj. Pomoću Tokena, koji ima svoj PIN, korisnik pristupa stranicama banke, te ima mogućnost obavljanja novčanih transakcija kao što su npr. plaćanje računa. Kod većine takvih transakcija trošak obrade je puno niži nego u poslovnici. Većina banaka, preko e-bankarstva, nude i usluge ugovaranja štednje, kupnju udijela u investicijskim korisnicima i slično.
J
Jamac
je osoba koja s dužnikom jamči banci urednu otplatu kredita. U slučaju da dužnik ne otplaćuje redovito svoje mjesečne obveze, banka ima pravo zahtijevati naplatu kredita od jamca. Jamac bi trebao imati redovita primanja budući da se i za njega utvrđuje.
K
Kamata je naknada u novcu za posuđena sredstva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili banci za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala.
Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica, te zgrada, odnosno drugih građevina, koje su predmet evidentiranja sukladno posebnim propisima. Osim položaja, oblika i površine, katastarska evidencija najčešće sadrži i podatke o: adresi katastarske čestice, načinu uporabe i površini načina uporabe zemljišta na katastarskoj čestici i njezinim dijelovima i podatke o posebnim pravnim režimima koji su na katastarskoj čestici uspostavljeni. Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige. Katastarska čestica je dio zemljišta u katastru jednoznačno identificiran brojem.
Katastarska čestica (parcela) je osnovna katastarska prostorna jedinica. Katastarska čestica je dio područja katastarske općine omeđen međama i drugim granicama koje određuju pravni odnosi na zemljištu. O katastarskim česticama se u katastru vode podaci o njihovom položaju, obliku, površini, načinu uporabe, izgrađenosti i broju katastarske čestice.
Katastarski planovi su planovi koje je izradilo tijelo nadležno za katasta zemljišta, prikazujući u njima položaj i oblik svih katastarskih čestica i zgrada, odnosno objekata koji se trajno nalaze na njima ili ispod njihove površine. Zbirka katastarskih planova je sredstvo koje služi korisnicima zemljišnih knjiga za lakše snalaženje glede položaja i oblika zemljišta. Za svaku glavnu knjigu postoji zbirka katastarskih planova. Za svaku glavnu knjigu vodi se popis katastarskih čestica i popis njihovih adresa, popis vlasnika i nositelja prava građenja, popis predbilježenih vlasnika te drugi pomoćni popisi.
Konverzija je pretvaranje, odnosno transformacija, nečega iz jednog oblika u drugi. Konverzija se može odnositi na: Konverzija mjernih jedinica, Konverzija (religija), Konverzija valuta…
Kreditna sposobnost jest ocjena koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita. Sam postupak i elementi koji se procjenjuju kod izračuna kreditne sposobnosti u pravilu su definirani internim aktima kreditnih institucija, a na koje također mogu utjecati i odredbe pojedinih zakona i pripadajućih odluka.
Kreditna kartica Bankovna kartica vezana uz kreditni račun odobren od strane banke, omogućuje naknadno plaćanje za kupljene proizvode putem otplate kredita. Kreditne kartice omogućuju vlasniku kartice kreditiranje temeljem ugovora o korištenju kartice, odnosno, korisnik u trenutku preuzimanja obveze ne mora imati sredstva na svome računu (u ovu kategoriju spadaju neke vrste AK kartica, Master Card i dr.).
L
Lombardni kredit spada također u vrlo stare kreditne poslove. Ime zahvaljuje talijanskoj pokrajini (Lombardiji) gdje je i nastao. Temelj ovog kreditnog posla je zalog realnih pokretnih vrijednosti. Najčešće je to zlato, nakit, umjetničke kolekcije, numizmatika, vrijednosti papiri i druga vrijedna pokretna dobra. Lombardne kredite odobravaju banke, ali i specijalizirane institucije (npr. zalagaonice). Osnovicu za ovaj kreditni posao čini prometna, tržišna vrijednost založene stvari. U razvijenim tržišnim gospodarstvima tržišna vrijednost ovih efckata se formira na burzama. Zbog zaštite interesa vjerovnika iznos kredita je uvijek niži od te, prometne vrijednosti zaloga.
M
Minus po tekućem računu
, ili kako se još naziva – dozvoljeni minus, pozajmica po tekućem računu, dozvoljeno prekoračenje i sl., je jedan od vidova kreditiranja građana od strane banke. Minusi po tekućem računu se odobravaju na osnovu redovnih mjesečnih primanja, najčešće u visini mjesečne plaće. Zavisno od paketa koje nude banke, moguće su i varijante dozvoljenog prekoračenja u visini i dve, tri mjesečne plaće. No, kao i svaki kredit i ovo prekoračenje ima svoje kamate pa ih treba provjeriti u banci prije ulaženja u minus…..
Mješovito osiguranje Kod police osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovito osiguranje, osiguranu svotu isplaćuje korisniku ili korisnicima osiguranja, ako osiguranik umre za vrijeme trajanja osiguranja ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja, ako je osiguranik na životu.
Moratorij podrazumijeva razdoblje dogovoreno između vjerovnika i dužnika u kojem je dopuštena odgoda plaćanja glavnice ili ukupnog auiteta. Moratorijsko razdoblje je period tijekom trajanja kredita kada dužnik nije dužan izvršiti plaćanje anuiteta.
O
Osiguranje života uslijed nezgode
U policama osiguranja života, dodatna isplata koja se ima isplatiti korisniku osiguranja u slučaju smrti uslijed nezgode. Pokrića tj. isplate za smrt uslijed nezgode često su dvostruko ili trostruko veća od ugovorene svote.
Osiguranje za slučaj smrti, riziko Ako je sklopljena polica osiguranja za slučaj smrti, tzv. riziko polica, osigurana se svota korisniku ili korisnicima isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Ukoliko osiguranik doživi rok na koji je sklopljena takva polica ili umre nakon datuma naznačenog na polici, kao datuma isteka osiguranja, uplaćenu premiju zadržava osiguratelj.
P
Promjenjiva (varijabilna) kamatna stopa
podrazumijeva da je visina kamatne stope podložna izmjenama tijekom trajanja kredita.
PrePaid kartica Kartica kod koje klijent unaprijed “puni” karticu određenim iznosom koji kasnije troši na prodajnim mjestima i samouslužnim uređajima. Kod ove vrste kartica korisnik mora prije transakcije osigurati novac na svome računu. Najčešće su to tzv. “pametne” (smart) kartice, odnosno kartice koje sadrže čip koji omogućuje trenutnu identifikaciju i plaćanje obveze uz pomoć odgovarajuće opreme. Ove kartice u suštini zamjenjuju gotovi novac (novčanice i kovinski novac), npr. EUROCHEQUE kartica.
Portfelj Zbirka financijske imovine koja pripada jednom vlasniku. Dobro diverzificiran portfelj sadrži mješavinu raznih instrumenata, poput dionica, bankovnih depozita, ZLATA i državnih obveznica. Institucije nude usluge upravljanja klijentima koji žele da njihovi portfelji budu oslobođeni problema. Institucija drži tu imovinu na sigurnome mjestu i obavlja poslove kao što su skupljanje dividendi, traženje prava ili bonus dionica.
Polica osiguranja je pisana isprava o sklopljenom osiguranju i sastavni je dio ugovora o osiguranju. Osnovni elementi police osiguranja su ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, osigurani rizik, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, iznos premije ili doprinosa (uloga), datum izdavanja police, te potpisi ugovornih strana.
R
Refinanciranje
je zamijena starog kredita s novim koji je povoljniji. No, refinanciranjem se može smatrati i kada se stari kredit, koji je već odmakao u procesu otplate, zamijeni novim, s dužim dospijećem, a sa ciljem smanjenja mjesečnog anuiteta. Kredit za refinanciranje, u većini slučajeva, zatvara tj. isplaćuje stari kredit, ali ponekad zajmoprimac odobrava “malo veći” krediti, te se takav višak često naziva i gotovina iz refinanciranja. Refinanciranje je jako popularno u SAD-u gdje ono poprima masovne razmjere za vrijeme niskih kamatnih stopa na tržištu.
Rata Način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje (rata ili otplatna kvota), dok se dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice, što rezultira nejednakim iznosima otplatnih obroka tijekom cijelog razdoblja otplate. Otplata u ratama omogućava bržu otplatu glavnice, pa su i ukupni troškovi kamata za klijenta niži nego pri otplati kredita u anuitetima.
Reosiguranje. Praksa među osiguravajućim društvima da medu sobom raspodjeljuju RIZIK. Ako jedno društvo preuzima velik rizik - osiguranje supertankera, na primjer - dio rizika može preprodati reosiguravajućem društvu. Reosiguravatelj će dobiti dio PREMIJE i snositi dio troškova dode li do oštećenja tankera. Prvobitni osiguravatelj zadržat će u svojim knjigama samo onoliko koliko smatra razboritim.
S
Sudužnik, za razliku od jamca, povećava kreditnu sposobnost dužnika. Zajedno s dužnikom obvezuje se otplaćivati kreditnu obvezu. S obzirom na vrstu i visinu kreditnog zahtjeva, banka definira uvjete koje sudužnik mora zadovoljiti da bi mogao biti sudionik u kreditu.
Solemnizacija ugovora je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika kod kojeg javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Po tome se solemnizacija ugovora uvelike razlikuje od javnobilježničke ovjere potpisa na ugovoru. Kod ovjere potpisa, javni bilježnik samo potvrđuje da je sudionik u kreditu osobno potpisao ugovore i pritom ne pojašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora. U takve se ugovore obično stavlja ovršna klauzula čime sami ugovor dobija kredibilitet ovršne isprave. Temeljem ovršne isprave vjerovnik može pokrenuti ovršni postupak ukoliko je došlo do nepoštivanja ugovornih odredbi.
T
Tabularna izjava jest izjava vlasnika nekretnine kojom prodavatelj kupcu nakon primitka cijelog kupoprodajnog iznosa dozvoljava upis vlasništva na nekretninu bez ikakvoga budućeg protivljenja i ograničenja. Prodaja nekretnine, osim predaje u posjed, obuhvaća i obvezu prodavatelja da izda kupcu tabularnu ispravu ako je kupac svoje obveze uredno izvršio, odnosno isplatio ugovorenu cijenu. Ako prodavatelj ne želi izdati tabularnu ispravu, a kupac je podmirio sve svoje obveze, u tom slučaju kupac ima pravo tražiti raskid ugovora. Kupac može tužbom zahtijevati izdavanje tabularne isprave (isprave podobne za prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige) od prodavatelja ako on ne želi svoju obvezu ispuniti dobrovoljno. Nije zapreka izdavanju tabularne isprave činjenica da kupac nije isplatio kupoprodajnu cijenu u cijelosti. Bitno je da on ima namjeru to učiniti. Prodavatelj je obvezan izdati tabularnu ispravu kupcu i ako nekretnina koja je predmet kupoprodaje nije upisana u zemljišne knjige, a prodavatelj nije upisan kao vlasnik.    
Temeljni kapital
je dio dioničkog kapitala, reguliran propisima države u kojoj se društvo registriralo, koji mora biti uložen u društvo pri izdavanju dionica. On se u načelu ne može raspodjeljivati dioničarima (osim u slučaju likvidacije). Ako se dionice izdaju po nominalnoj vrijednosti, temeljni kapital se određuje kao nominalna vrijednost izdanih ili još neplaćenih dionica, uključujući upisane dionice. U slučaju da se izdaju dionice na kojima nema nominalne vrijednosti temeljni kapital je a) puni iznos koji je uplaćen pri izdavanju dionica ako na njima zaista nema nominalne vrijednosti, ili b) dogovorena ili pridružena vrijednost po dionici koju je prvotno ustanovilo poslovodstvo ako to nisu u potpunosti dionice na kojima nije naznačena nominalna vrijednost. Ponekad se preferencijalne dionice ne uključuju u temeljni kapital.
Trajni nalog služi za plaćanje obveza ili izvršenje doznaka s vašeg računa na neki drugi račun, a obavlja ga banka po vašem nalogu, u vaše ime i za vaš račun. Uštedite dragocjeno vrijeme i sklopite ugovor o trajnom nalogu kojim ćete svoju banku ovlastiti da umjesto vas vodi računa o vašim financijskim obvezama. Trajni nalog može ugovoriti svaki klijent koji je vlasnik žiro, tekućeg ili deviznog računa.
U
Ugovorena svota
Predstavlja maksimalni iznos do kojega je osiguravatelj u obvezi isplate u slučaju nastanka osiguranog slučaja.
Ugovaratelj osiguranja. Osoba s kojom je osiguravatelj sklopio osiguranje. Ugovaratelj je dužan plaćati premiju osiguranja i ispunjavati ostale obveze iz ugovora prema osiguravatelju, ali istodobno ne mora biti i osiguranik. U tom slučaju ugovaratelj nema mogućnosti koristiti prava iz osiguranja bez pristanka osiguranika
V
Valuta je jedinica razmjene, koja olakšava transfer roba i usluga. Valutna zona je država ili regija u kojoj je određena valuta dominantno sredstvo razmjene. Kako bi se olakšala trgovina između valutnih zona, postoje tečajevi, odnosno cijene po kojima se pojedine valute razmijenjuju jedna za drugu. U pravilu, svaka zemlja ima monopol nad svojom jedinstvenom valutom, koja je pod kontrolom središnje banke, ali ima i iznimaka od ovog pravila. Nekoliko zemalja koristiti isto ime valuta, npr. australski, kanadski ili američki dolar, zatim, nekoliko zemalja koristi istu valutu (npr. eura), odnosno država može proglasiti valutu druge zemlje ili regije kao svoje zakonsko sredstvo plaćanja ( npr. Panama i USD ili Crna Gora i Euro)Svaka valuta obično ima svoje manje vrijednosti, često mjerene u 1 / 100 od glavnih valuta: 100 centi s = 1 dolar, 100 lipa= 1 kuna.
Valutni rizik nastaje zbog iznenadne promjene glede povećanja ili smanjenja vrijednosti jedinice određene valute kao zakonskog sredstva plaćanja, nastale kao posljedica odluke nadležne državne vlasti, odnosno kao odraz određene gospodarske politike zemlje. Valutni rizik nastaje kad se uspostavi novi intervalutni tečaj neke valute u odnosu na druge valute, a javlja se u dva oblika. To su devalvacija I revalvacija. Budući da je devalvacija češća pojava, to je i izvoznik izloženiji ovom riziku. Valutni rizik može nanijeti velike štete, pa postoji i mnogo metoda i načina pogodnih za minimiziranje valutnog rizika.
Vjerovnik. Vjerovnici jedne banke tj. komitenti koji imaju svoja potraživanja kod jedne banke.
Z
Zadužnica
Pojam zadužnica ima brojna značenja, a najvažnija su:
- obveznica (bond) koja nosi kamatu (interest), izdana od trgovačkog društva (corporation) ili države, koja nije osigurana nikakvom posebnom imovinom
- potvrda što je, prema pravu SAD-a, izdaje lučki carinski službenik, a kojom se potvrđuje da je uvoznik dobara ovlašten tražiti povrat carine (dravvback)
- isprava na temelju koje nastaje ili kojom se potvrđuje dug.
Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i drugastvarna prava i neka obavezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama.Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta. Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere. Zemljišne knjige se sastoje od glavne knjige i zbirke isprava.
Žiro račun je račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja. Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa). Prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiro račun. Fizičke osobe (građani) otvaraju svoje žiro račune kod banaka i podliježu nadzoru po osnovi obveza građana. Za razliku od tekućeg računa, vlasnik žiro računa ne mora imati stalne prilive (zaposlenje – plaću) već mogu na taj račun sjedati i neredoviti prilivi (npr. poslovi preko student servisa).
Ž
Životno osiguranje je osiguranje protiv rizika od smrti određene osobe. Osiguravajuće trgovačko društvo platit će određeni iznos ugovorom određenoj osobi nakon smrti osobe imenovane ugovorom (tj. osiguranika); plaćeni je iznos naknada (consideration) za premije što ih je uplaćivala osoba koja je, prema polici osiguranja, ugovorna strana. Polica životnog osiguranja nakon proteka određenog vremena općenito stječe od¬ređenu kapitalnu vrijednost (value) koju osiguranik može ostvariti njezinim ustupanjem uz naknadu. Tijekom trajanja police mogu biti isplaćeni posebni dodaci (bonusi), koje čini prihod što ga ostvari osiguravajuće društvo na ulaganje premija te, možda, neke ponovne isplate akumuliranih premija. Policom može biti pred¬viđena isplata nakon smrti osiguranika ili nakon proteka određenog razdoblja (npr. kada osigurana osoba doživi određenu dob ili nakon određenog broja godi¬na od dana zaključenja osiguranja).
U nekim državama odobrava se porezna olakšica (tax relief) za premije plaćene za životno osiguranje. Međutim, iznosi koji se priznaju kao olakšica ograničeni su. Cilj olakšice je ohrabriti male štediše ili smanjiti mogućnost da oporezivanje dohotka obeshrabri štednju poreznih obveznika s niskim dohotkom. Ukupan iznos dobiven po osnovi police životnog osiguranja redovno se smatra dohotkom ako se premije plaćene za policu mogu odbiti od poreza; ako se premije ne mogu odbiti, obično se oporezuje samo kamata (interest) na ukupni iznos osiguranja koji je primljen.
Doživotno uživanje predstavlja imovina dana ili oporučno ostavljena nekoj osobi na doživotno uživanje, uz odredbu da će nakon smrti uživatelja ta imovina (asset) biti prenesena sljedećem uživatelju. Tipična transakcija te vrste jest oporučno ostavljanje oporučiteljeve kuće njegovoj udovici s pravom korištenja (ali bez prava na raspolaganje) za njezina života, uz obvezu da kuća nakon njezine smrti bude prenesena oporučiteljevoj kćerki.